Tim & Bev's house, moochdocking, Yuma, AZ.

October 22, 2017 to November ??, 2017